Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक ६                                                                                                                          १५५१ वैशाख शुध्द ३                                                                                                                                                        


                                                                            6

खुदायवद मलिक से॥ मलिक अबर खुलीदयामदौलतहू बजानेबू कारकुनानि हाल व इस्तकबाल व देशमुखानि प॥ सुपे बिदानद सुहुरसन तिसा असरीन अलफ शरफअली हेजीब बजारतमाब खान अजम याकूदखान मालूम केले जे माहादो लखमदेऊ देसकुलकर्णी प॥ मजकूर याच्या बडियाने यारेदी ठेविला होता त्याणे सळासिरी करुनु यासि हकलाजिमा नेदी मग नफरमजकुराचा बाप लखमोवा खाने अजम दस्तुरखानास मालूम करुनु त्यास सजा देउनु बाहेर घालविला नफरमजकुरास खुर्द खत करुनु दिधले हाली यारेदीमजकूराचा फर्जद कोतोवा खानाचे बदगीस उभा राहिला आहे मग माहादो लखमदेऊ देसकुलकर्णी तलब करून आणउनु मुनसफी करिता कोतोवा खोटा जाला माहादो लखमदेऊ देसकुलकर्णी बदगीस आणला असे खातिरेस आणउनु खुर्द खत द्यावया रजा होए मालूम केले तरी देसकुलकर्णीमजकुराची हकीकत खातिरेस + + + + + खाने अजम दस्तूरखानाचे खुर्द खत पाहोन कोतोवा + + + + + + + उनु बाहेर घातला माहादे लखमदेऊ देसकुलकर्णी + + + + + र यासि माहालास पाठविले असे तमाम + + + + + + यासि माहाली महजर करुनु देणे पेस्तर + + कोण्ही उभा राहिला तरी ताकीद फर्माविणे तालीक लेहुनु घेउनु असल देसकुलकर्णीमजकुरापासी परतोनु दीजे मोर्तबु

                                                                                                                                                          5 2

तेरीख १ माहे                                                                   रमजानु

रमजानु