मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

                                                                                         लेखांक १०.                                                 
१७०१ मार्गशीर्ष शु॥ ७.                                                   श्री.                                                    १५ डिसेंबर १७७९.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री
कृष्णराव स्वामींचे सेवेसीं:-
पो॥ बाळाजी जनार्दन सां। नमस्कार विनंति उपरी. येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लिहित जावें. विशेष. तुह्मीं पत्र पाठविलें तें पावोन लिहिलें वर्तमान कळलें. सर्व मंडळी एकत्र होऊन बहादरांकडे गेलों ह्मणून लिहिलें, तें कळलें. जलदीनें जाऊन पोहचून योजिल्याप्रों। मसलत नमूदांत ये ती गोष्ट करावी. र॥ छ ६ जिल्हेज. बहुत काय लिहिणें ? लोभ असो दीजे. हे विनंति. पै॥ छ १८ जिल्हेज, मार्गेश्वर मास. मु॥ नेगळूर, प्रां॥ सवनूर.