Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

चेंगर १ [जोगूर्यते ( गूर ४ हिंसागत्योः ) = चोगरणें = चेंगरणें ] दाबून ठार मारणें. इतर रूप-चेंगड.

-२ [ शिष् १ हिंसायाम् शेषति ( मारणें ) शिषर (ना.)] दाबणें, पिळून काढणें.

चेच १ [ चर्च् १० अध्ययने-अभ्यास करणें ] चाचणें, अभ्यास करणें. ( चच २ पहा )

-२ [ छष् १ हिंसायाम् ] चचणें, चसणें ( चच ४ पहा )

-३ [ शस् १ हिंसायाम् अभ्यास-शिशस् ] कुटणें, चेचणें.

-४ [ शस् १ हिंसायाम् ] चचणें. उ०—वत्सतरी विशसिता = वासरी चेचली.

-५ [ शिष् १ हिंसायाम् ] इतर रूप-चेंच २.

-६ [ चि १ वैदिक ) द्वेषे यङ्लुगन्त-चेचीय ] सूड घेणें. उ०—त्याला चेचला.

-७ [ छिद् ७ द्वैधीकरणे अभ्यास चेछिद् ] इतर रूप-चेचट.

चेंच १ [ छेदनं ( दचा ज व जचा च )] उ०-शीर्षछेद्यः = शिरचेंच्या

-२ [ शिष् १ हिंसायाम्-शेषति ( मारणें )] चेचणें. ( चेच ५ पहा )

चेचट [ छिद् ७ द्वैधीकरणे-चेछिद् ] चेचणें. (चेच ७ पहा )

चेचड [ चिच्छिद् ] तुकडे करणें.

चेचर [ शृ ९ हिंसायाम् अभ्यास]चिरडणें. इतर रूप-चेंचर.

चेंचर [ शृ १ हिँसायाम् अभ्यास ] चिरडणें. ( चेचर पहा )

चेत १ [ चित् १ संज्ञाने ] वाईटाचा अंगांत संचार करणें

-२ [ चित् १ संज्ञाने-चेतति ] ( चिथ १ पहा )

-३ [ चित् प्रकाशने ] इतर रूप-चेतवि १, चिताव, चिथाव २

-४ [ चित् संचेतने ] ( चेइ १ पहा )

-५[ चृत् ६ पेटविणें ] पेटणें. इतर रूपें-चेतवि २, चेताव, चेतावि.

-६ [ चेष्ट १ to stir ( whitney )( हालचाल करणें ) ( ट = त )

चेतव [ चित् १ संज्ञाने-चेतयति ] ( चिथ १ पहा )

चेतवि १ [ चित् प्रकाशने ] ( चेत ३ पहा )

-२ [चृत् ६ पेटविणें ] ( चेत ५ पहा )

चेतळ [ चेत + आढ्य ( ना. ) ] चेतवणें. इतर रूप-चेताळ.

चेताव [चृत् ६ पेटविणें ] चेतविणें. ( चेत ५ पहा )

चेतावि [ चृत् ६ पेटविणें ] चेतविणें. ( चेत ५ पहा )

चेताळ [ चेत + आढ्य ( ना.)] चेतळणें. ( चेतळ पहा )