Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

चिन [ चि + नु] जवळ जवळ ठेवणें. ( चिण २ पहा )

चिनक [ क्षिण् ८ हिंसायाम्-चिझिण् ] चिणकणें. (चिणक पहा )

चिनकाव १ [ चिन्त् १० स्मृतौः चिन्तक (ना.)] चिणकावणें.

-२ [ क्षिण् ८ हिंसायाम् - चिक्षिण् ] चिणकणें, (चिणक पहा )

चिनकावि [ चिह् - चिह्नयति ( खूण करणें )] हातानें खुणा करणें.

चिन्ह [ चिह् = चिन्हिणे ] चिन्ह, खुर्ण करणे; चित्रविचित्र करणे, (चिन्ह पहा )

चिन्हि १ [ चिह्न = चिन्हिणें, खूण करणें ] चिन्ह, खूण करणें, चित्रविचित्र करणें. इतर रूप-चिन्ह

-२ [ चिह्न ना.)] खूण करणें.

चिप [ चि १० चयने चपयति-चिचपयति ] दाबणें, पिळून काढणें. उ०-डोळे चिपणें.

चिपचिप [ स्तिप् १ सिंचने ]

चिपड [ चिपड ( ना.) ] चिपड्यानें डोळे चिकटतात तसें चिकटणें.

चिंब १ [ मुचुटि ( ना.) = चिमूट] चिमटणें, चिमणें, पिळवटणें. ( चिमट १ पा)

-२ [ विंद् १ क्लेदने]

-३[ सिंभ् इजा करणें ] उ०- कणिक चिंबणे; पाय चिंबून गेले म्ह० इजा होऊन गेले.

-४ [ सिंभ् १ हिंसायाम् ] पिळवटून काढणें. 

चिबचिब [ स्तिम् ४ आद्रींभावे ] चिंबणें (चिंबचिंब पहा )

चिंबचिंय [ स्तिम् ४ आद्रिंभावे] चिंबणें. इतर रूप-चिबचिब

चिंबट [ मुचुटि (ना.) = चिमूट ] चिंबणे, चिमटणें, चिमुटणें, ( चिमट १ पहा )

चिंबव [ स्तिम्, स्तीम् ( णिच् ) आद्रिभावे ] ऊसाला पाणी पाजवणें.

चिंबळ [ मुचुटि ( ना. ) = चिमूट ] चिंबणें, चिमटणें. ( चिमट १ पा)

चिम [ मुचुटि (ना.) = चिमूट ] चिंबणें, चिमटणें. (चिमट १ पहा )