Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

चुकचुक १ [ कु २ शब्दे अभ्यास चुकु द्वित्व ] पालीसारखा आवाज करणें.

-२ [ कु १ शब्दे चौकूय ( यङ्लुगन्त )]

-३ [ कूज् १ अव्यक्ते शब्द चोकूज्यते ]

-४ [ चुकचुक ( शब्द धा.)] पालीचें ओरडणें.

-५ [ सृक्कृ १ शब्दे ] चुकचुक करणें. ( चुक् चुक् कर पहा )

चुक् चुक् कर [ सृक्क् १ शब्द ] चुकचुक करणें. इतर रूप-चुक चुक ५

चुकव १ [ कुह् विस्मापने चोकूहति ] फसवणें. उ०-तो मला चुकवून गेला.

-२ [ चुक्क् १० व्यथने-दुखबिणें ] उ०—असा मला चुकवूं नकोस. इतर रूपें-चुक ३, चुकावि.

-३ [ युग १ वर्जने ] उ०—मी त्याला चुकवून आलों. डोळा चुकविणें ( चुक ५ पहा )

-४ [ शुल्क १० दाने शुल्कयति ] उ०-पैसे चुकवणें. ( चुक ९ पहा )

-५ [ स्वगा-कृ ८ करणे ] बाकी चुकवणें, चुकती करणें. उ०-पन्नास पोतीं चुकविलीं, चुकतीं केलीं. इतर रूप-चुकिव.

चुकवि [ शुक् १ गतौ ] उ०-डोळा चुकविणें. ( चुक ८ पहा )

चुकार १ [चाक्मर्यते ( क्मर् १ हूच्छने )]

-२ [ सम् + उत् + कम् ४ वर्जने ] काम करण्याचे टाळणे.

चुकावि [ चुक्क् १० व्यथने-दुखविणें ] चुकणें, चुकवणें. ( चुकव २ पहा )

चुकिव [ स्वगाकृ ] चुकवणें. ( चुकव ५ पहा )

चुक्रुस [ सम् + उत् + क्रुश १ शब्दे ] उ०–पाल चुक्रुसती.

चुंख [ चूष् १ भक्षणे ] चोखणें.

चुचकार १ [चुच्य् करणम्-चुच्य् (अभिषवे-सैल करणें )] मनधरणी करणें.

-२ [ सम् + उत् + आ + श्वस् ] आत्मविश्वास उत्पन्न करणें.

-३ [ समुत्सुकीकृ ] आवड लावणें. उ०-गाईला चुचकारा.