Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठी धातुकोश

चिमट १ [ मुचुटि ( ना.) = चिमूट ] चिंबणे. इतर रूपें-चिंबट, चिंब १, चिंबळ, चिम, चिमळ १, चिमुट २.

-२ [ मुचुटयिते ( मुचुट्या गृण्हाति )] चिमुटणें, चिमटींत धरणें. (चिमुट ३ पहा ) 

चिमळ १ [ मुचुटि (ना.) = चिमूट ] चिमटणें, चिमुटणें. ( चिमट १ पहा )

-२ [ श्मील् १ निमेषणे ] डोळे मिचकणें. ( शिमळ पहा )

चिमुट १ [ मुचुटि ( ना. )] चिमटा घेणें, चिमटींत धरणें.

-२ [ मुचुटि ( ना.) = चिमूट ] चिमटणें.

-३ [ मुचुटीयते ( मुचुट्या गृण्हाति )] चिमटणें, चिमटींत धरणें. इतर रूप-चिमट २ ।

चिर १ [ चिरि ५ हिंसायाम् चिरिणोति ] इजा करणें. उ०-मला असा चिरूं नको, चिरून खाऊं नको.

-२ [ चिरि ५ हिंसायाम् ] उ०-राक्षस मनुष्याला चिरून खातो.

-३ [ चीर ( ना. )] जाळ्याचे ताणे लावणें. 

-४ [ शृ-शीर्य् ९ हिंसायाम् ]चिरडणे. इतर रूप-चिरड ३

-५ [ शृ ९ हिंसायाम् ] चिरकणें. इतर रूप-चिरक ४.

-६  [ शृ ९ हिंसायाम् ] दोन भाग करणें. 

चिरक १ [ चिल्लू १ शैथिल्ये ] थोडें थोडें इंगणें. इतर रूपे-चिलक, चिळक.

-२ [ चीत्कृ ] हत्तीसारखा आवाज करणें.

-३ [ शीर्णीकृ ]

-४ [ शृ ९ हिंसायाम् ] ( चिर ५ पहा )

-५ [ शृध् १ पर्दने + अकच् ] थोडें थोडें शौचास होणें.

चिरंगट [ शृ ९ हिंसायाम् + गंध १० अर्दने ] दाबून पिळणें.

चिरचिर १ [ चिरि द्विरुक्त ( ना.) ] पोपटासारखें ओरडणें.

-२ [ चिरि ५ शब्दे ]

-३ [ चीत्कृ-द्वित्व ] चिरचिर आवाज करणें.

-४ [ चिरि ( शुकः )( ना.)] पोपटासारखा आवाज करणें, कुरकुर करणें.

-५ [ चीत्कृ ( द्वित्व )] हत्तीसारखा आवाज करणें.

चिरड १ [ अति + अर्द् १ हिंसायाम् ]

-२ [ चृत् ६ हिंसायाम् ].

-३ [ शृ ९ हिंसायाम् कर्मणि ] चिरणें ( चिर ४ पहा )

-४ [ शृध् १० हिंसायाम् ] चीड येणें.

-५ [ स्त्रिध् ( वैदिक ) हिंसायाम् ]

चिरमळ  [ स्त्रिम् + मृद् ५ क्षोदे ] म. पा. १३