Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

उपनामव्युत्पत्तिकोश

गरदे - हें आडनांव कर्‍हाड्यांत आहे.
अगारदाही गरदः कुंडाशी सोमविकृयी (मनुस्मृति तृतीयोध्याय, १५८ )
गरदः मरणहेतुद्रव्यस्य दाता (कुल्लूक)
गरद ब्राह्मण म्हणजे मारण्याच्या हेतूनें विषद्रव्य देणारा वैद्य ब्राह्मण- गरद याचा मराठी अपभ्रंश गर्दे, गरदे. (भा. इ. १८३४)

गर्गे - गार्ग्या: (स) 

गलगिल्ये - गालगिलाः (क ) 

गांगल - १ गांगाः = गांगल (स्वार्थे ल) (कों) (स) 
-२ गांगायन: (कों) 

गाडगीळ - १ गालगिलः (स) 

-२ गालगिला: ( कों )

गाडवे - गालवाः (स) 

गांडे - गांड्या: (स) 

गांड्ये - गांड्याः (स) 

गात - गाथिनाः ( स ) 

गाथ - १ गाथिन: ( कों ) 
-२ गाथिनाः ( स ) 

गांधारे - गांधारायणाः (कों) 

गानू - ज्ञानायनाः (कों) 

गायकवाड - गोकवाट = गैकवाट = गायकवाड.
गोक + वाट = गोकवाट. वाट = क्षेत्र, जमीन, थळ. 
गोक नांवाच्या थळाचे वतनदार. गोचें गै असें जुन्या मराठींत रूप आहे. शूद्रादि लोकांच्या बोलण्यांत हें जुनें अपभ्रष्ट रूप येतें. (ग्रंथमाला) 

गायतोंडे - १ गोतुंडाः = गायतोंडे ( गोत्रनाम ) (भा. इ. १८३६) 
-२ गोतुंडिक: = गायतोंडे ( आडनांव ) गोतुंड हें ऋषिनाम आहे. 

गायधनि - गाधिनाः ( स ) 

गायधनी - गाधिनः ( स ) 

गारदी - हें आडनांव महाराष्ट्र ब्राह्मणांत आहे.
अगारदाही = ( अलोप ) गारधी = गारदी. फ्रेंच Guarde पासून निघालेला गारदी शब्द निराळा.
( भा. इ. १८३४ )

गिरणे - गैरायणाः (स) 

गिरमे - ग्रेष्मायणः ( स )