Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

उपनामव्युत्पत्तिकोश

रे - खरिका: ( स ) ( कों )

खाडे - खाडायनाः (स)
-२ खाडाः (स)
खांडे ( कर ) - खाडायनाः ( क )

खानखोजे - [ कान्यकुब्जः = कान्हकुज्जा = खानखोजा ( एकवचन ) खानखोजे (अनेकवचन ). खानखुजा हें मधलें रूप.
हें खानखोजे आडनांव ब्राह्मणांत व इतर जातींत आहे. तेलंग, कानडे, बंगाली, गुर्जर, भुसकुटे (भोजकटीय) हीं आडनांवें जशीं देशावरून पडलीं आहत, तसेंच खानखोजे हें आडनांव देशावरून पडलें आहे.

खापरडे - खर्परवाट = खापरवाड. खापरवाडचा राहणारा तो खापर्ड, खापरडे. (ग्रंथमाला ) 

खांबेटे - स्कांभायणाः (कों)

खारकर - कारकर: (agent) = खारकर ( परभू आडनांव) पाणिनि ३-२-२१ 
दिवा-विभा-निशा-प्रभा-कार-कर्मणि सुपि करोतेः टः 

खेर - १. खदिराः (स) 
-२ खेलकः ( क ) 

खैर - खदिराः (स)

खोडके - क्षौद्रक्याः = खोडके
बाहीक देशांतील एक आयुधजीवि संघ. खोडके हें मराठ्यांत एक आडनांव आहे.

खोले १ कोहल: (स ) 
-२ कहोलाः ( स )


गणपुले - १ गणपूरक = गणपुले
गणपूरक means the whip who secured the quorum at a meeting of the गण.
-२ गणपाः = गणपुले (स्वार्थे ल) (कों)
-३ गणपतीच्या पुळ्याचे राहणार (स)

गद्धव - गर्धभः (स ) 

गद्रे - गाधरायणाः (स) ( कों)