Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

उपनामव्युत्पत्तिकोश

आराध्ये - राध् संसिद्धौ. आराधिकः = आराध्या (आडनांव धंद्यावरून ) ( धा. सा. श. )

आसकारे - आयस्कारयः (स)

आस्वल - आश्वलायनाः (स)

इडविडे - ऐलविलाः (स)

उखळे - उलूखलः (स)

उंचमाने - उच्चैर्मन्यवः (स ) 

उपाध्ये - (पाध्ये पहा) 

उंबरे - औदुंबरायणाः (स ) ( क ) 

उमराणी - कर्‍हाडप्रांतीं उमराणी हें आडनांव देशस्थ ब्राह्मणांत आहे. औदुंबरायणिः = उंबराअणि = उमराणी. उदुंबराचा पोर औदुंबरायण. त्याचा पोर औदुंबरायणि. (भा. इ. १८३३) 

उसणारे - १ हें आडनांव महाराष्ट्रांत ब्राह्मणादिकांत आहे. हें उशीनरस् या संस्कृत जनपददेशवाचक शब्दापासून आलेलें दिसतें. (भा. इ. १८३२)
-२ औषीनराः (स) 

उळवे - औलपीयाः = उळवे.

एडके -ऐरक्याः (स)

ओगले - औकुलाः (स) कों )

ओगवे - १ औपगवि: (स )
-२ औपगवः = ओगवे (औपगवस्य अपत्यं ) (स) 
-३ ( उपगोः अपत्यं पुमान्) औपगवः = ओगवा.

ओगुले - औकुलाः (स)

ओझा - (पाध्ये पहा)

ओडलमने - औदलाः मन्याः च ( स )

ओझे - बौध्याः (स)

ओरपे - औलोप्याः (क) (स)