Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

उपनामव्युत्पत्तिकोश

गुचके - ग्लुकुचायनिः (स)

गुप्ते - १ गौप्तेय (स) 
शालिवाहनाच्या चौथ्या शतकांतील. गुप्त सम्राटाशीं या आडनांवाचा संबंध दिसत नाहीं. 
-२ गौप्तेयाः (स) 

गुळवे - गुडवाहक = गुळवाहअ = गुळवा = गुळवे (आडनांव - व्यापारी) (ग्रंथमाला) 

गोकटे - कर्कोटक. (म ) (कोकटे पहा ) 

गोखले - १ गोकल्याः = गोखले (स्वार्थेल)(स) 
-२ गोकलि: (कों) (स ) 
-३ गोकक्ष्याः = गोखले ( स्वार्थेल ) ( कों ) 

गोगटे - कौकंटिः (कों)

गोंगले - गुग्गुलः ( स )

गोडबोले - ( गौड ) बोलयः (कों) 

गोडसे - गोष्ठव = गोठ्ठस्स = गोडस (सा-सी-सें) (भा. इ. १८३४) 

गोडे - गोदायनाः ( क ) 

गोंधळे - गौधिलिः (कों ) (स) 

गोंधळेकर - गोंधळीकेर - ग्रामनामावरून.( कों ) 

गोफणे - गोपवनाः (स) 

गोरे - गौराः (कों) (क)

गोवंड्ये - १ - कौमंडा: (स) -
-२ - कौमंढाः (कों) 

गोळ्ये - गौरव्या: (कों ) 

गोळ्ये - गोलेयाः (स) 
गौतम - गौतमाः ( स )

घरत - अगारस्थ = ( अलोप) घारत, घरत

घाटगा - घाटघः घाटघ्न: = घाटघा = घाटगा, घाडगा. 
घाट मारणारा तो घाटगा ( घाटांत दरवडा घालणारा )

घाटघे - घाटघ्नः ( घाडगे पहा) 

घांटपांडे - घंटापथिकः = घांटपांडे 
घांटपांडे हें ब्राह्मणांत आडनांव आहे. 
घंटापथ म्हणजे राजमार्ग-तेथील कर वसूल करणारा जो अधिकारी तो घंटापथिक.
घांटपाडे असा मूळ उच्चार. नंतर घांटपाडे यांचें घांटपांडे झालें.