Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

व्यक्तिनामव्युत्पत्तिकोश

वामनादित्य = वामनाजी, बामनजी, वामनोजी
विक्रमादित्य = विक्रमाजित = बिकर्मजी. द = ज. त्य = त
विश्वनाथादित्य = विस (एकशेष) आजी =विसाजी, विसोजी
विष्ण्वादित्य = विष्णाजी, विष्ण्याजी
व्याघ्रादित्य = वाघोजी, वाघूजी
शंकरादित्य = शंकराजित = शंकराजी, शंकरोजी
शंभ्वादित्य = संभाजी, संभूजी
शिवादित्य = शिवाजी, शिउजी
सूर्यादित्य = सूर्याजी
तात्पर्य, हा जी, आजी, प्रत्यय आदित्य या संस्कृत शब्दापासून निघाला आहे.
(भा. इ. १८३६)

इठी [स्त्री = इट्ठी = इठी ] कुणबी स्त्रियेचें विशेषनाम. (भा. इ. १८३२ )

उदाजी [ उदयन (a name of a prince)= उदाजी ]

उधोपंत [ उद्धवपंडितः = उधोपंत ]

एडु [ ऐध् १ वृद्धौ. एधतु = एडऊ = एडु ] (धनगरामधील एक नांव) एडु = संपन्न. (धा. सा. श.)

एसजी [यशआदित्य ] ( आदित्य पहा )

कबीर [ कपिल = कविर = कबिर = कबीर ] प्रसिद्ध कवी व साधू याचें नांव. (भा. इ. १८३३)

कमळे [कमलिनि ] ( दासींचीं नांवें पहा) 

कळंभट [कल्लण = कहलण = कळम्. कळम् + भट = कळंभट ] (भा. इ. १८३४)

कानडा [ कृष्णडः ] ( कान्हुला पहा ) 

कान्हा [ कान्हुला पहा ]

कान्हुला [ अडज्वुचौ (५-३-८०). उप शब्द पूर्वी असला म्हणजे तद्धितार्थक अडज्वुचौ प्रत्यय होतात म्हणून पाणिनि सांगतो. मराठींत उप शब्दा खेरीज हि हे प्रत्यय होतात- 
कृष्णड: = कानडा (विठ्ठलाला हा शब्द कवि लावतात) 
कृष्णकः = कान्हा 
कृष्णिकः = कान्ह्या