Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सहावा (१८ वे शतक)

[ ६०३ ]

श्री शक १६५० वैशाख शु॥ १

० श्री ॅ
शाहू भूपतिमध
परसोजी तनुजन
मनः कान्होजी
भोसलस्येयं
भाति मुद्रा
यशस्करी

अभयपत्र. सेनाधुरंधुर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री कान्होजी भोसले सेनासाहेबसुभा ताहां मंडलोई व कानगो, पा। इंदूर, सु॥ समान अशरीन मया व अलफ. परगणेमजकूरची खंडणी रुपये

२०००० ऐन खंडणी रुपये
५०० कारकुनी जासुदी
-----------
२०५००
एकूण वीस हजार पांचसें रास केले असेत. वसूल देऊन सुखरूप राहणे. अभय असे. जाणिजे. छ २९ माहे शाबान ० ॅ

लेखन
सिमा