Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक १७                                                                                                                                  १५८९
                                                                                                                                             सु॥ १०७७                                                                                                     
   
                                                                         जाबीता नागवणा वतनाच्या रामाजी
                                                                         बावाजी व बाबूराऊ यानी दिधल्या 
                                                                         आणि वाद सागाने वतन राखिलें

 खर्च वाद पंताजी बोकील 

रुपये
३००                                            औरंगाबादेस गेले तेव्हा सांगाते खर्चास माहादावा नाईक सराफ याचे कर्ज पचोत्र्याच्या व्याजाचे घेतले आरभी पोटखर्चास वगैरे मुतसद्याच्या भेटीस व भेट दिवाण पातशाही व साहेब + + या कारणे घेतले
१०० शाहारास गेलियावरते परवाना मोकूफ करावयास खर्च
१०० इलतिमास लिहिणारास
४००

दिवाणाचा परवाना घेतला सनदा दाखवून अबाजी खोटा केला परवाना घेतला त्यास खर्च मागती शाहाअलमास ++ पोहचाऊन वाद्याने हुकूम दिवाणास आणिला की मुजरसीने इनसाफ करणे त्यास खोजे मीर अमीन कचेरी पातशाही त्यावर दिवाणाने इनसाफ केला त्यावर

५०० खोजे मीर याजदेखील मुतसदी खर्च याने इनसाफ करून अ + + पोहोचाविला की अबाजी खोटा त्यावर वाद्यानी सोखा करून हुकूम आणिला की परगण्याची शाहिदी पाहिजे चाकर निळो कृष्ण अमीन व सरदारबेग वाकेनवीस व मानसिग करोडी यास हुकूम आणिला व सजावळ तवकलकी परगणा जमा करून मनास आणुन लेहोन पाठविले त्यावर
५०० ठाणे पुणे एथे अमीनास व देसकास व सजावल सागाते त्यास व आणीक साहित्यास खर्च त्याचा महजर हजूर नेला वाकनवीसास गुजराणिला
७०० कासीराम वोकनवीस यास पूजा कासीरामाने दिवाणाचे मारुफातीने अर्ज केला महजर सही केला
१०० दिवाणाचे दसखत मोकरर जाले की अर्ज मे॥ करणे त्यास खर्च
१०० खास दसखत करविले की अर्ज मोकरर पोहचला
२०० दिवाणाचे दसखत करविले की महजरावरून फर्मान तयार करविणे
२०० वाकेनवीसाने यादीदास्त सनदेची ठराऊन दिधली त्यास
३०० दिवाणाचे दसखत यादीवार करविले की पाहिली आणि स्वाद केला
२००   फर्माननवीस त्याने फर्मान लिहिला त्यास
१००   जिमीन लिहिणारास
२००  मवाजनेनवीस त्याचे दफ्तरी नकल विल्हे लाविली त्यास पूजा
२००   शाहेनवीस हजूर त्याजकडून हजूरचा शाहा दाखल करऊन नकल विल्हे लाविली त्यास पूजा
२००   दिवाणी दफ्तरी नकल विल्हे लाविली त्यास पूजा
(४००)   दफ्तर इस्तिफकार तेथे सनद सही केली
 -----------
४७०० 
२७००   खास मोहर करविली त्यास
 २५०० ऐन नजामदारान
    २०० कलमदारान
------------ 
७४०० 
२६६५   दिवाणी परवाना केला त्यास खर्च
 २००० नजर मकरमतखान दिवाण
    २०० दफ्तर खालसा नकल विल्हे लाविली
    २०० दफ्तर मवाजम नकल विल्हे लाऊन निशानी केली
 -----------
 २४००
   २६५ महजर दिवाणी कचेरीचा तमाम मुतसदियाचे मोहोरानसी व शाहिदीनसी केला त्यास खर्च
------------ 
 २६६५
------------ 
१००६५ 
 १०५०  हजरत जिलसुभानी तुळापुरी होते कुल परगणियास जमा करून कौल दिधला तेव्हा माहादाजी एमाजी बोकील यास वाद सागोन खोटे केले त्यास खर्च रु॥ २००० पैकी
  
यादी बा। कर्जदार खर्च वाद पताजी बोकील पाठराखा अबाजी सिधेश्वर तुराफा त्यासि औरगाबादेस रामाजी बावाजी यानी वाद सागोन वाद्या खोटा केला त्यास कर्ज घेतले कर्ज बिता। रामाजीपती घेऊन सरकारचे तगादे वारिले रुपये 
  
   ३००  बसीधर रजपूत याजपासून घेतले
१४००   जैतसिंग बिरादर हरिराम रजपूत पवार साकीन निंबे सरकार लखनौ याजपासून सन हजार १०८५ मधे कर्ज घेऊन तगादा वारिला व्याज पचोत्रा मुदल
  ३००  सुखदेव याजपासून मु॥ औरंगाबाद
१९५०   विश्वभर शाडिल्या याजपासून घेतल्या मोहरा १५० दर १३ प्रो। व्याज पचोत्रा प्रो।
३४२०   श्रीरंग त्रिवाडी नगरकर मु॥ औरगाबाद याजपासून कर्ज घेतले सु॥ सन १०७९ मधे कर्ज घेऊन दिवाणचा तगादा वारिला मुदल
११००   मल्हारराऊ रईस याजपासून कर्ज घेतले श्रीशके १६०४ मधे आणि औरगाबादेस सरकारचा तगादा वारिला मुदल
  १५०  उमदखान सन १०९६ मधे
११०१   मल्हार माहादेऊ + + + + व माहादाजी नाईक याजपासून कर्ज घेतले सन १० + + मधे मुदल ११०१ व्याज पचोत्रा
------------ 
९७२१  
   ४४ विश्वनाथभट ढेरे होन १३
  ३०० कर्ज माहादावा नाईक सरापूर क॥ सुपे
------------  
१००६५  
 
यादी कर्ज ब॥ बाद रुपये अमल शास्ताखान
 
१४०० असकर्ण परदेसी याजपासून घेऊन दिधले
११२२ आणीक कर्जदार वाद्या विष्णुभट बिन पद्मनाभभट बोकील शके १६९९ कर्ज घेऊन तगादा वारिला
-------------  
२५२२