Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)

सुपें-देशपांडे

लेखांक १                                                                       १३५० सुमार

(वरील १४ ओळी गहाळ झाल्या आहेत)*

ओळ

 से ॥ २ ॥ व टके ५००० पाच देणे  (१५)
या बोला अन्यथा नाही हद  (१६)
महदूद वरीलीकडुनु तरवडादेवी  (१७)
चा त्रीशुळ वीवधा पीशावा चि   (१८)
चवलि व वढाणे तेथुनु उत्तरे (१९)
स वरीले राजोरीची वाट तेथुनु ही ध (२०)
रण पाढरफळीचा खीळा तेथुनु तीवधा  (२१)
चिचवलि सुपे वढाणे हा तिवधा ते (२२)
थुनु बळहे टेक तळ्याची पाळी तेथु  (२३)
१०  नु साईलवड तेथुनु वाटोळी टेभि    (२४)
११ + + क देउळगावीची वाट तेथुनु (२५)
१२ तिवधा पडवी वढाणे सुपे हे मिया  (२६)
१३ व तुवा खाईजे या बोला अन्यथा    (२७)
१४  नाही ॐळी ॥२८॥ अठावीस (२८)

 

(फारसी दोन ओळी)

+ + + ला जमशद से॥ क॥ सुपे
वीठ पाटील कमळ पाटील से॥
अजनुज प॥ सीरवळ

हरि म्पाटील मायां पाटील मौजे
बारखेल प॥ सुपे

+ + (मा) यां अडबो वृत्तीकार मौजे
रासीन

गणो दसगो मौजे पोपरी प॥ सुपे

तुको चागो वृत्तीकार मौजे वीखले
पा। + +
मलनाक बाबनाक
नाग जोसी कुळकर्णी सुपे

मेहतरी बाबु क + + मेहतरी
अबवळा सुपे

जाईदे पाटील अगद पाटील
अजनुज प॥ सीरवळ

भीलो बाको दृ + र मौजे खाबगाऊ
पुणे

गोदो कान्हो मौजे कोथरूळ प॥ पुणे

मालो मायीं मौजे सुपे प॥ चदृवेदी