Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

पै ।। छ २६ जिल्काद.                                                        लेखांक ५.                                                 १७०१ कार्तिक व।। ४.
सन समानीन, रविवार.                                                  श्री.                                                        २७ नोव्हेंबर १७७९.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री तात्या जोसी यांसीः-
प्रति गोविंदभट निदसुरे आसीर्वाद विनंति. येथील कुशल त॥ छ १८ माहे जिल्कादपावेतों वर्तमान यथास्थित असे. विशेषः- आपण पत्रें पाठविलीं तीं पावलीं. पत्रार्थ श्रीमंत यजमानांस निवेदन करून, उत्तरें घेऊन, राजश्री आपाजवळ दिलीं आहे, ते आपणाकडे पाठवितील; व म॥रनिलेही तुह्मांस लिहितील, त्यावरून सविस्तर कळेल. सदैव लोभ करावा. तिकडील सविस्तर लिहीत जावें. बहुत काय लिहावें ? लोभवृद्धी व्हावी. हे आसीर्वाद.