Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक ५.

१७६४ ता. १४ जान्युआरी                                                श्री                                                  पौष शुद्ध ११ शके १६८५  


अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री नारो विठ्ठल गोसावी यांसिः--
सेवक माधवराव बल्लाळ प्रधान नमस्कार सु।। अर्बा सितैन मया व अलफ तुह्मास राजश्री केदारजी सिंदे व माहादजी सिंदे यांजकडील हुजूरची फडणिसी रामाजी अनंत याजकडे होती ते व पथकाची फडणिसी चिंतो कृष्ण याजकडे होती ते दूर करून साल-मजकुरापासून तुम्हास सांगोन पेशजीचे फडणिसाप्रमाणें सरंजाम वगैरे नेमणूक करार केली असे, तर इमानें इतबारें वर्तोन दोन्ही फडणिशांची सेवा एकनिष्ठेनें करून नेमणूक घेत जाणें व माहालाकडील फडणीस पहिले असतील त्यांत उपयोगी असतील ते करार करून घेणें, गैर-उपयोगी असतील ते दूर करून तुम्हीं आपले तर्फेने माहालोमाहाल कारकून ठेऊन त्यांचे हातें फडणिसीचें कामकाज घेत जाणे. *जाणिजे छ १० रजबु बहुत काय लिहिणे.

                                                                                                                   5

                                                                              बार