मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक ५.

१७६४ ता. १४ जान्युआरी                                                श्री                                                  पौष शुद्ध ११ शके १६८५  


अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री नारो विठ्ठल गोसावी यांसिः--
सेवक माधवराव बल्लाळ प्रधान नमस्कार सु।। अर्बा सितैन मया व अलफ तुह्मास राजश्री केदारजी सिंदे व माहादजी सिंदे यांजकडील हुजूरची फडणिसी रामाजी अनंत याजकडे होती ते व पथकाची फडणिसी चिंतो कृष्ण याजकडे होती ते दूर करून साल-मजकुरापासून तुम्हास सांगोन पेशजीचे फडणिसाप्रमाणें सरंजाम वगैरे नेमणूक करार केली असे, तर इमानें इतबारें वर्तोन दोन्ही फडणिशांची सेवा एकनिष्ठेनें करून नेमणूक घेत जाणें व माहालाकडील फडणीस पहिले असतील त्यांत उपयोगी असतील ते करार करून घेणें, गैर-उपयोगी असतील ते दूर करून तुम्हीं आपले तर्फेने माहालोमाहाल कारकून ठेऊन त्यांचे हातें फडणिसीचें कामकाज घेत जाणे. *जाणिजे छ १० रजबु बहुत काय लिहिणे.

                                                                                                                   5

                                                                              बार