Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सहावा (१८ वे शतक)

[ ६१० ]

श्रीगणपतिर्जयति

राजश्री तेजकर्ण मंडलोई पा। इंदूर गोसावी यासि

 अखंडितलक्ष्मीअलंकृत राजमान्य स्नो कृष्णाजी कदम रामराम विनंति उपर. राजेश्री बाळाजी गणेश यांसी कांहीं जिनस आणावयाबदल इंदूरास पाठविलें आहे, त्याबरोबर माणसें देऊन लष्करास पोहचावणें. जाणिजे. छ १६ जिल्हेज. हे विनंति. मोर्तब सुद.

० श्रीमार्तंडचरणीं ॅ
दृढ भाव कृष्णाजी
कदम राव