Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

एणेप्रमाणे आपलाले जमाव घेऊन मोहिमेस आलों. कष्ट मेहनत जे करावयाची ते उभयतासमागमे हुकुमाप्रमाणे केली. खोकरी राजापुरी कुल देश दुर्गे रायगडासहवर्तमान हस्तगत जाहालिया, खुशालीच्या प्रसंगी मावलप्रांतीच्या जमींदाराचे बरे करावे, इसाफतीच्या गावास मोगलाई बसली आहे ते माफ करून सोडावी, व स्वराज्यपैकी बाबती वसूल घेतात व ऐनदस्तपैकी तिजाई घेताती, त्यास यापैकी ऐनदस्त बाबती स्वराज्याची बेरीज येक करून तिजाई मात्र घ्यावी, ह्मणून विदित केलें. त्यावरून तुमचे श्रम चित्तांत आणून तुह्मी विनंति केली त्याप्रमाणे तह मान्य केला असे.

तुमचे इनामाचे गाव
१ मौजे कुरंगवाडी
१ मौजे तांभाड
१ मौजे चिंचले बु॥
१ मौजे चिंचले खुर्द

.॥ मौजे केतकवणे
-----
४॥.

 किता इनाम गाव
१ मौजे पाली इसाफती
१ मौजे बोपे
१ मौजे करनवडी
 देशपांडे
-----
 ३
 वावेली मोकदम माची व
माहाराची माहारकी गावगना
सुदामत आहेत त्यास
चव्हाटेचे गावीची मोगलाई
माफ केली असे. स्वराज्याची
आकाराची इनाम तिजाई
घ्यावी कलम १
सदरहू देह ४॥
साडेच्यार येथील पाहाणी
खंडीच्या पिकास

साडेच्यार मण धरावी. या
प्रो। जो आकार होईल
त्यापैकी दोनी तक्षिमा
स्वराज्य एक तक्षीम
मोगलाई माफ केली असे
दोनी दोनी तक्षिमा

स्वराज्यापैकी इनाम
तिजाई तिसरी तक्षीम
घ्यावी. कलम १

एकूण देह ३ हे
मावळप्रांतीचे गांव यास
मोगलाई सालाबाद नाही.
पाहाणी प्रो। आकार

स्वराज्याचा होईल त्याची
इनाम तिजाई घ्यावी.
कलम १.

 गावगना इनाम शेते
आहेत त्यास चव्हाटेच्या
गावीं मोगलाई पडते त्या
तहप्रमाणे माफ करून
स्वराज्यासी तिजाई
घ्यावी. कलम १

काराची इनाम तिजाई
घ्यावी. कलम १
देसमुख व देशपांडेचे
इनामगावी खंड गुन्हेगारी
कमावीस होईल त्याची

तिजाई दिवाणांत घ्यावी.
दोनी तक्षिमा तुह्मास दिल्या
असेत व निपुत्रिकाचा
बैतलमाल कमावीस
गैरमहसुली जमाव होईल
त्यापैकी तिजाई दिवाणांत
घेतली जाईल. कलम १.

वणी घरटका नख्त
बाब आकार होईल त्यास
राजपटी व दाहीज
बसताती, ते देखील
आकार करून तिजाई
घ्यावी. दोन्ही तक्षिमा
तुह्मास दिल्या असेत.
कलम १

   

एणेप्रमाणे साहा कलमे तह केला असे. या तह बरहुकूम तुमचे चालविले जाईल. कदाचित् माहाल सिरिस्तीयाने पाहणी होवी ते न जाली, खंडणीच जाहाली, तरी या तहाने च चालविले जाईल. याखेरीज किरकोली पटियाचा तगादा लागणार नाहीं. जाणिजे. छ १२ मोहरम.''

सुरु सुद बार