Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

लेखांक ३१.

श्री.
१६२५ पौष वद्य ७

'' पत्र वेतन मकाजी सिलिंबकर हजारी पंचहजारी सुलतानजी हैबतराऊ सिलिंबकर हशम पावलोक सुहूरसन अर्बा मया अलफ. मा।निलेस पूर्वी हशमाचा जुमला होता. कामाचे देखोन राजश्री पंत सचिव याणी प्रचंडगडचे मुकामी हशमाची हजारी सांगितली. यास वेतन सालीन दे॥ चाकर होन पा।

३००
एकूण तीन से होन पा। रास.

कदीम तैनाती होन प॥                   जाजती सरंजामी होन पा।
२००                                            १००

?णेप्रमाणे तीनसे होन प॥ सरंजामी केली असे. वजावांटाव दंडकप्रमाणे वजा करून उरले वतन पावले. कदीम वेतन छ मजकूरपावेतो पावले. छ मजकूरापासून कदीम व जाजती मिळोन पावेल. चाकर जाजती वेतनाचे मोईन प्रो। हजीर होतील त्या तेरिखेपासून चाकराचा हक पावेल पा। हुजूर.''
तेरीख २० सवाल

सवाल.

बार सुरू सूद बार

लेखांक ३२.

श्री.
१६२५ पौष वद्य ८

'' राजश्री हवालदार व कारकून वर्तमान व भावी
तो। गुंजनमावल गोसावी यासि :-

॥ε सेवक शामजी हरि सभासद नामजाद व कारकून सुभा मावळ नमस्कार सु॥ अर्बा मया अलफ बा। सनद राजश्री पंतसचिव छ १३ रमजान पो। छ २१ मिनहू सादर जाले. तेथे आज्ञा जे, मां। प्रतापजी हैबतराऊ सिलिंबकर देशमुख ता। गुंजणमावल याचे बाप मां। संताजी हैबतराऊ सिलिंबकर वतनामुळे राजगडी नामजाद ठेविले होते. ऐसीयासि किलेमजकुरास औरंगजेबाचा परिघ आला. खासा मोर्चा माची सुवेला किलेमजकूर येथे तटानजिक भिडला आणि लगट केला. ते समई संताजीराऊ यानीं हिमत धरून गनिमासी युध्दप्रसंग शर्तीनसी करून गनीम मारून काढिला. तो अकस्मात गनिमाकडील भांडियाचा गोळा येऊन लागतांच स्वामिकार्यावरी ठार जाले. संताजीराऊ यानी शर्ती करावयाची तैसी केली. गनीम मारून काढिला. मानिले श्वामिकार्यावरी खर्च जाले. याकरितां त्याचे पुत्र प्रतापजीराऊ सिलिंबकर देशमुख ता। मजकूर यास मौजे ताह्मड ता। मजकूर अज रकम खंडी ४६ सेतालीस पैकी मुबादला जमीन मोजे पाली ता। मजकूर देशमुख मजकूरास इनाम आहे त्यापैकी जमीन किले प्रचंडगडच्या घेरियांत व बाग सिवापटणाकडे लागली, एकूण रकम कास खंडी ११। सवा अकरा पेसजी इनाम जमीन देशमुख मजकूरास दिली आहे. बाकी रकम जमीन खंडी ३४॥। पावणे पसतीस एकूण इनाम गाऊ एक देशमुखमजकूरास दिला असे. खेरीज इनामदार कुलबाब कुलकानु जिराईत बागाईत झाडझाडोरा नदीनाला इनाम मौजे मजकूर करून दिला असे. तरी तुह्मीं प्रांत मजकुरी मौजे मजकूर रकमालीयास बाब देऊन प्रतापजी सिलींबकर देशमुख याचे दुमाला करणे. मा।नि वौशपरंपरेने अनभवित जातील ह्मणून आज्ञापत्र सादर जाले. आज्ञेप्रमाणें सदरहू गाव मौजे ताह्मडी ता। मजकूर प्रतापराऊ सिलींबकर देशमुख यास इनाम रकम सदरहूप्रमाणे दुमाले केले असे. तरी तुह्मी सदरहूप्रमाणे माईलेचे गाव दुमाले करून गाव रकमालीयास बाद देणे. प्रतिवरशी नूतरपत्राचा आक्षेप न करणे, या पत्राची तालिक लेहून घेऊन असल पत्र परतून देणे. छ २१ रमजान.''