Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

लेखांक ७५.

श्री.

'' मा। जमाल महमद ढालाईत स्वारी राजश्री पंतसचिव यास खंडो मल्हार नामजाद किले प्रचंडगड मु॥ समान सलासैन मया व अलफ तुजला येथून देशमुखाकडील पैकियाबदल पाठविले. ऐसियास देशमुख पैकियाचा निशा करितील. जर काही निशा न होये, तर विठोजी पा। अत्राले व संभाजी पाटील विझर हे जमान आहेत. त्यांचे घरी बैसौन पैकियाचा निकाल करून घेणे. येविसीं राजश्री पंताचीहि आज्ञा तुजला आहे. तरी रुपये बैमुरवत वसूल करून येणे. रा। छ १५ दिल्हेज सदरहू दोघा पाटिलाकडून बैमुरवत करून पैके घेणे. देशमुखास त्वष्ट न लावणे. सदरहू देशमुखापासून रुपये १०० येकसे घेणे. जाजती तगादा न लावणे जाणिजे.''

लेखांक ७६.

श्री.

'' विनंती उपरी (मा) तुश्री आईसाहेब सिंहीगडास येत्यात ह्मणऊन राजश्री पंत सुभेदार याणीं गावगण सिस्त करून, वेठ व माहार आणविले. त्यास, पाबे व धानब येथील वेठ माहार आणविले आहे. किलाची अलगहाद सेकार आनविला. येथून सेकार आणीत होते. त्यास सुभाच्या वरातदाराणें निकड केली. सिहिगडास गेले. ह्मणजे सेकार बेजार नाही. तर गोसावी याणी तकूबचिटी आणविली पाहिजे हे विनंती.''