Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकवीसावा (शिवकालीन घराणी)

                                                १ प्रभानवल्ली-सरदेसाई

लेखांक १]                                                                                                                                       [१५८१ कार्तिक शुद्ध

                                                                                               हु

फर्मान हुमायून शरफ सुदुर याफ्त बज्यानेब इजरी बसु.......अत दस्तगा मुजानीब जकार आगा अहुदेय उजुराय उज्जाम मशारनुले किराम निहग दर्यायमर्दी व मर्दानगी गव्हर फेरोजबदी व फर्थनगी फारीस मुजमार सुज्याअत .....महजरम बशाहामत् शाइस्त... अतीफत खत हसीन सजावर परगणे म-हामत वा फीरीखान अलीशान इखबालनिशान फरजद रसीद सुभा दारद दरागर अर्ज कुनदसी देहर अमीन फजली फदला व फजली अफजल खुलासे नेखाबाब मुलूकगीर कीस्वर सीता अफजलखान महमदशाही सरहवालदार व इजत व रफअत दस्तगाह अबुल कादीर सरवरखा रखवालदार व कारकूनानी हाल व इस्तकबाल मामले मुजफराबाद आकी अज सुहूरसन सितीन अलफ दरीविला मशहुरूल अनाम केसो नायक व रगबा नायक फरजद ओ सरदेसाई मामले मजकूर व बदर मैमून मुस्तफाबाद बदर्गा मुअला इलतमास नमूदा की खुद बमसलीहत् पादशाही बमा फर्जदानी व बिरादर जादगा मशगुल शुदा खिजमत बतकदीम मेरसानेम व बिशियार अहवाल दिरेशा नेक खुदरा इनाम मुजारेआ कुली कर्यात मुतकवाना मामले मजकूर दरवज्याह इनाम बुजरगानी खुद कुरसी दर कुरसी माअकुल बाब ज्यारी बूद दरीइसना मुजारेआ मजबूर दरवज्यह मुकासाये अबदुल नबी फर्जद फरवरुदीन ठाणेदार रवानस्त नजर इनायत फरमूदा मुजारी आ मजकूर बरहुकुम साबीक मुकरर व म-हामत फर्मायद बिनाबरा इलतमास नायक मशारनुले बरवातर मुबारक आला आउर्दा खुसरवान ये मनारे आ कुली कर्यात मुतकवाना मामले मजकूर बाबत अबदुल नबी मोमील ये केशव नायक व रगबा नायक मामले बदर मजकूर माकुलबाब माहासूल व नकदियात व जमाअ लवाजिमात भेट व बेगार व फरमाइश व रवानगी व पापोश मीजवानी व नवसीलमहल व ज्यगबेटी व बेकसी व हम सिके हुमायून व कार इमारत बेठ मनउसूरूर कुल बाब व कुल ज्यादात व साही कानुनात इसमी व रसमी व कलमी व कदीमी व नकदी व जिनसी आचे दर दफ्तरे आला साबित सव पेस्तर जिकर नओखाहद शूद मुकरर व म-हामत् व फर्मूदादे बनीदा सूदास्त मेबायद की मुजारे बाब बायेदाखील मानसूत व तगा नात व दरक्तानी नारगील व जगल ताल खगा व देहानी वगैर दुम्हाला सरदेसाई मशारनुले साजन बद अवलाया व अतफाल ए बदसदा ज्यारी दारद व हरसाल फर्मान मज्यदीदान तलबद दारह मिफर्मान खा दारद तालीक निविस्ता गिरिफ्ता असल फर्मान बाज गुजारद ता दानद बर हुकूम फर्मान तकदुस अशरफ रवद तहरीर दफी तारीख दुयेम........ माहे सफर बिल मुजफर सन एक हजार सात परवानगी खुरसैद जु........ अशरफ हुमायून अला*