Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

उपनामव्युत्पत्तिकोश

अगस्ते - अगस्तिः ( स )

अत्रे - आत्रेयाः ( स ) 

अदकारी, अधिकारी, अधिकारी - अधिकारिः ( स ) अधिकारी - अधिकारिः ( क ) 

अंधे - १ अंधक: ( स )
-२ अधलः (स) 

अनंतपइ प्रभु - हें नांव वसईस सांपडलेल्या शक १०८२ च्या शिलालेखावर आहे. अनंतपति = अनंतपइ (ग्रंथमाला)

अंबार्डेकर - ग्रामनामावरून ( क ) 

अवटे - अवट्याः (स) 

अवतणे - अवतानाः (स) 

अवस्ति - औत्साः ( स ) 

अष्टपुत्रे - अष्टकिपुत्रः (स)

आगटे - आगस्त्याः (क) (स)

आंगरे - १ आंगिरसाः (स)
-२ अंगराजः = अंगराअ = आंगरा - रे.
आंगरे हे अंगदेशांतील राजे मूळचे. 

आगलावे - अग्निलोमन् (स) 

आगलोवे - अग्निलोमन् (स ) 

आगाशे - १ आकशायेयाः (स)
-२ आकशायेयाः (कों) 

आचवळ - आश्वलाः (स) ( कों) 

आचारी - आचर्या: (स) 

आचार्य - आचर्याः ( स ) ( कों ) 

आचार्ये - आचर्या: (क) 

आज्ये - अजाः ( क ) ( स ) 

आठवेले - (अष्ट ) पैलाः (कों) 

आत्रे - आत्रेयाः (स) 

आथर्वण - १ आथर्वणिक (पुरोहित ) = आथर्वण. हें देशस्थांत आडनांव आहे.
-२ आथर्वणिकाः (स) 

आद्ये - आद्यहया: (क) (स)

आंबिके - आंबिकेयाः (स)