Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

सर्वसामान्य नामादिशब्दव्युत्पत्तिकोश

हला ! [ हा निपात प्राकृतांत स्त्रियाम् आहे. वैदिक निपात भल (आकार, आव्हान) = भल = हल (पु.), हला (स्त्री.)] (भा. इ. १८३२ )

हल्या [ हालिक = हालिअ = हल्या ] गांवढळ मनुष्य. (ग्रंथमाला)

हव्यास [शी २ स्वप्रे. भव्याशय = हव्यासअ = हव्यास ] भव्य म्हणजे शुभ व आशय म्हणजे वासना. हव्यास म्हणजे शुभ मिळविण्याची उत्कट आशा.

हसतो बिसतो [ हसति विहसति म्हणजे हसतो व थट्टा करतो ] ( भा. इ. १८३४)

हसर ( रा-री-रें) [ हस्त्र = हसर (रा-री-रें) ]

हसें [ हस् १ हसने. हसितं = हसें ]

हह करणें [ घघ्र हसने. घग = हह ] (ग्रंथमाला)

हळद्या (रंग) [ हरिद्राभः = हळद्या]

हळवें ( भात) [ लघीयस् = हळवें ] तयार होण्याला थोडा काळ लागणारें भात. (भा. इ. १८३४)

हळहळ, हळाळ [ हल् १ विलेखने. हलहलिका हळहळ, हळाळ ] ( धा. सा. श. )

हळू [ लघु = हलु = हळू ] ( भा. इ. १८३२)

हळुवार [ लघुतर = हलुअर = हळुवर = हळुवार ] (भा. इ. १८३२ )

हाँ [ ह ( वैदिक ) = ( अकच्क) = हक = हअ = हा = हाँ ( अव्यय ) ]
तो आला हाँ = स आयातः ह.
त्वं ह तत्र गच्छ = तूं हाँ तेथें जा.
त्र्व तत्र ह गच्छ = तूं तेथें हाँ जा.
त्वं तत्र गच्छ ह = तूं तेथें जा हॉ. (भा. इ. १८३४)

हांक १ [ ( वैदिक ) आ + कै कायति to implore नाम आका = हांक ] imploration, prayer.
देव माझ्या हांकेस धावला.
देवानें माझी हांक ऐकिली.

-२ [ आका ] (हांक १ पहा)

हाकाटा [ अहा ! कटा ! = हाकाटा ] ओरड, भयाची आरोळी ठोकणें. हाकाटणें. ( धा. सा. श.)

हाड १ [ अस्थि = हड्डि = हाड ] ( स. मं. )

-२ [ हार्द love, affection = हाड ) love, affection, kindliness. त्याच्या जिभेला हाड नाहीं his toungue has no kindness.