Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड आठवा (१६४९-१८१७)

[ १८६ ]                                        श्री.                                      १७ जानेवारी १७७४.                                                                                                                                    

अखंडितलक्ष्मीअलंकृत राजमान्य राजश्री आपाजी शामराव गोसावी यासीः -
सेवक रघुनाथ बाजीराव प्रधान नमस्कार सु।। अर्वा सबैन मया व अलफ राजश्री सुबराव पंडित अमात्य यांच्या गांवास घासदाण्याचा उपसर्ग करितां ह्मणून हुजूर विदित जालें त्याजवरून हे पत्र तुह्मांस सादर केलें असे तरी पंडित मशारनिलेंकडील गाव खेड्यास उपसर्ग न करणें कराराप्रमाणे चालविणे नवीन काडीमात्र उपद्रव न करणें. फिरोन बोभाट येऊं न देणें जाणिजे छ ४ जिल्काद आज्ञा प्रमाण.
                                                                                                            लेखनावधि.