मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक ३.

                                                                                  श्री                                                     


राजश्रियाविराजीत राजमान्य राजश्री रामचंद्रपंत स्वामी गोसावी यांसिः-
पो चिंतो विठल सां। नमस्कार प॥ येदलाबाद येथील कमाविसदारास मुजमूविसीं सिंद्याचे ताकीदपत्र घेऊन पाठविलें आहे. कमावीसदाराचें नांव लिहिले नाहीं. तुह्मी नांव ठिकाणीं लावून कागदांत भरून पत्र कमावीसदारास देणें. अमल चालेल. चिंता नाहीं. आपलेकडील वर्तमान वरचेवरी लिहीत जाणें. बहुत काय लिहिणें ? हे विनंति.