Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड चौदावा (खाजगीवाले दफ्तर)

                                                      पत्रांक ९                                                    

 श्री                                                                                मार्गशीष शु।। ९ शके १६८६  
                                 
यादी लडाई हैदरनाईक छ ७ जमादिलाखर आपलेकडील लोक जखमी व ठार सु।। खमस सितैन मया व अलफ

  जखमी ठार
हुजरात

७४ १५
३    जखमी
      १ खंडोजी जगथाप सासवडकर
      १ अनसोजी रणदिवे
      १ राणोजी सोळसकर
     ---
      ३

२    ठार
      १ वाजोजीराव पाटणकर
      १ गुणाजी नवले दि।। त्रिंबकराव शिवदेव
     ---
      २

८४    कित्ता
        १३ ठार
       ७१ जखमी
      ----- 
       ८४

---------
८९
   
त्रिबकराव शिवदेव १३
मुरारराव घोरपडे १२०  १५
विठ्ठल शिवदेव ४७
गोपाळराव गोविंद ४५
  ------- -------
  २९९ ३७