मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड चौदावा (खाजगीवाले दफ्तर)

                                                                            श्री. खासगीवाले यांचे दप्तर

                                                                                                 लेखांक १

मिरासीपत्र सके १६०३ दुर्मती नाम संवछरे वैशाख वदि पंचमी बुधवार ते दिवसी सिदोजी व त्रींबकजी कावंदेऊ कुलकर्णी व जोशी मोजे पाटेगौ पा।। पैठण यासि दारकाई कोम तानाजी वलद बाळ पाटील म्हैसका मोकदम व दाडजी वलद गुडजी नवला मोकदम व साबाजी वलद गोमाजी म्हैसका मोकदम व बरवजी वलद दसमाजी म्हैसका व बजाजी वलद गोमाजी म्हैसका व रानोजी बलद सेखजी म्हैसका व अपाजी वलद रामजी गटखल व समस्त मोकदम मौजे चनकवाडी परगने पैठण सु।। सन १०८८ कारने लेहोन दिधले ऐसेजे आपले गावीं पुरातन वतनदार कुलकर्णी नवता उपरी येउनु काम चालवीत होतो वतनदारा वेगळी आपली बेहबुदी नव्हे म्हनउनु समस्त मायवत् बैसोन विचार केला आजी तुम्हापासी येउनु तुमच्या गळा पडोन बदल हिसा नबाबखानजादा बहादूर सन १०८७ आपनास लागला म्हनुनु घेऊनु रुपये १५० दीडसे घेतले आनी त्यास दिधले तुम्हांस कुलकर्ण व घरटा ताजेल दिधला असे सुखें लेकराचे लेकरी वतन तवरक बाद करून खरीदीखत दिधलें असे लेंकाराचेलेकरी अर्जानी करनें यास कोन्ही उभा राहेल त्यास आपन निवारून तुम्हांसी समध नाहीं व तुम्हांस कुलकर्णास हक वगैरा बि ता। देत जाऊनु घर करुनु नांदनें हद बित।।

                      कुलकर्णी याचे हक बिता
                                    ऐन
नकद दर                                     गला बीलम
असामीस                                    सा। खंडी १
रुपया निमे .।।.
मागनी रानांत हुर्डा व
घुगरी व खलीचा तवा नवला
असामी पाहोन घेनें
घराची हद मधली दपधरख दो घर
व पडसाल व त्याचे आंगन दिधलें

असे बिता।
पूर्वेस राजबीद           दक्षनेस बडजी
                              जवले मोकदम

पछिमेसी                 उत्तरेसी दाऊजी

गावकुसूं                   म्हैसका

 

सदर्हूप्रमाणें तुम्हास वतन लेकराचे लेकरीं दिधलें असें कमावीस करून खाने (नि.नां.) दारकाई म्हैसकी (नि. नां.) बडजी नवले (नि. नां.) साबजी म्हैसके

मोकदम                                                                    मोकदम                                                                 मोकदम
भगवंतजी वा। यादोजी वा।                                                                                                             रंगोजी व विसाजी दामोधर
निलोजी देसमुख पा। मा। बिकलम                                                                                                  देसपांडिये पा। मजकूर बीकलम गिरमाजी
विठ्ठल कोन्हेर गुमास्ते मशारनइले                                                                                                     माजी दुकार गुमास्ते मशारनइले