मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक २.

१७६३ ता. २४ जान्युआरी                                               श्री                                                      माघ शुद्ध १० शके १६८४


राजश्री चिमाजी नारायण कमावीसदार पा। येदलाबाद गोसावी यांसीः-
अखंडित लक्ष्मी अलंकृतराजमान्य स्ने।। जनकोजी सिंदे दंडवत सु।। सलास सितैन मया व अलफ राजश्री रामचंद्र हरी यांस प।। -मजकूर येथील मजमूची असामी करार करून पाठविले असेत तरी यांचे हातें प।।-रचें मजमूचें कामकाज घेत जाणे. यांसी वेतन सालिना रुपये ५०० पांचसे रुपये करार केले असेत प॥-मजकूरच्या ऐवजीं पावते करून स्वामिसेवा घेणें.

जाणिजे छ ९ रजब बहुत काय लिहिणे हे विनंती.

2 1                                                                 2 2