Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                       पुस्तक पहिलें.

                                                                                          पत्रांक १.

१७६३ ता. २० जान्युआरी.                                              श्री                                                       माघ शुद्ध ६ शके १६८४


रा. चिंतोपंत फडणीस गोसावी यांसीः-
अखंडितलक्ष्मीअलंकृत राजमान्य स्ने।। केदारजी शिंदे व महादजी शिंदे दंडवत विनंति उपरी येथील कुशल ता। छ५ माहे रजब मुक्काम मिरज कृष्णातीर येथें राजश्री अंताजी माहादेव यांनीं तुह्मांपासून रुपये २५००० पंचवीस हजार घेतले आणि खर्च केले असत तरी हा ऐवज सत्वरच पोहचतां करून देऊं. बहुत काय लिहिणें हे विनंति.

हस्ताक्षर अंताजी माहादेव द॥ म॥ कु॥ (?)