राजवाडे लिखित ग्रंथांची सूची

  मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने एकूण खंड २२
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पहिला (१७५०-१७६१)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड दुसरा ( १७१४-१७६१)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तिसरा ( १७०० -१७६०)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड चौथा ( १८ वे शतक)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पाचवा (१७९५-१७९८)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सहावा (१८ वे शतक)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सातवा (१८ वे शतक)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड आठवा (१६४९-१८१७)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड नववा (तजावरचा शिलालेख)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड दहावा (१७६१-१८१७)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड अकरावा ( १६९१-१७६०)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बारावा (रघुनाथराव, बाजीराव)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड चौदावा (खाजगीवाले दफ्तर)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सोळावा (शिवकालीन घराणी)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सतरावा (शिवकालीन घराणी)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड अठरावा (शिवकालीन घराणी)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकवीसावा (शिवकालीन घराणी)
     मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बावीसावा (१७९२-९३)
  राधामाधवविलासचंपू (शहाजी महाराज चरित्र)
  महिकावती (माहीम)ची बखर
  नामादिशब्दव्युत्पत्तिकोश
 भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास
  संस्कृत भाषेचा उलगडा