Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड पंधरावा (शिवकालीन घराणी)

स्थळ सूची

---------

(स्थळाच्या नावापुढील अंक लेखांक दर्शवितो)

शाहापूर - ८,४८,४९,६१
शिरकोली - २७०
शिरगाव - ४८,१५६
शिरवडे - २,१०,११,१२,१३,४४,४८,५९
शिरवळ - ५९,२१७,२२९,२३७,२६७,२६८,२६९,२७३,२७९,२८०,२९०,३०२,३०६,३०७,३२३,३४२,२४४,३४६,३९७
शिराडे - १२
शिरोली - ४५१
शिरबे - १५३
शिवडे - ११,४८
शिवापूर - ३०२
शिंगणापूर - १४३,३७५,३७६,४७७,३७८
शिंदी - १४३
शेलू- ४५१
शेंदरे (सेंबर) - १७५,१७७,१७८,१७९
शेंदुरजणे - १५३
शंभुमहादेव - ८१

सज्जनगड - २९१
सदानंदमठ - ६५,७९,९८,१२०,१२७,१३५,१४५,२०७,२३८
सनदने - ६२,१५२
सरजापूर - ६४,१५२
सरतळे - ६२
सरताले - ६४,१५२,९१
सरो - ४५१
सशे - ४५१
सह्याद्रि (शेहद्री) - २६६
साईखेड - ९१
साईघर - ६४,१५२
साइवे - २७०
साखर - १५७
साखल - २८२
सागुर्डी - ४५१
साडवघर - २७०
सातारा (गड) - २,३,१०,२१,३३,३९,४१,४२,४३,४४,५०,५८,५९,७१,७२,७३,९९,१०१,१०२,१०४,१०५,१०६,११०,११२,११९,१२१,१२३,१२५,१२७,१२८,१३१,१३३,१३४,१३७,१३९,१४१,१४७,१६८,१७२,१७७,१७९,२३४,२३९,२४४,२५४,३१४,३२३
साते (नाणे मावळ) - ९१,१०२
साद - ४५१
सानप - ९१
साप - १५३
सायगाव (सायेगौ) - ६२,६४,९१,१५१,१५२
सावरदश - ४४४,४५१
सासपडे - ४९
सासवड - ३२३
सासुदवे - १५३
साळवण - २४३
सागवड - ४८
सागवी - ६४,१०२,१५२,१५३,१५७,३६४
साडकारले - १५७
साडहिरोजी - १५७
सिगलूर - १५७
सिदी - १४३
सिघनाथवाडी - १५४,१७२,२१४,२६४
सिध्देश्वर - २१४
सिरवली - १४३,२७९,३०७
सिरसोफल - ४१७,४१८,४१९
सिराढोण - १५३
सिवड - १०१, १०२
सिवथर - १५६
सिंद - ३२४
सिंहगड - ३२३
सुंदउंबर - ४५१
सुंदलवडी - ४५१
सुरवाड - १५७
सुपे - १८,२०,६९,७५,२४७
सुरत - ६१
सुरळी - १५३
सुरुर - १५४
सेखरे - २३४
सेते - ६२,६४,१५२
सेरगाव - १०२
सेळगाऊ - ५०, ४१४, ४५१
सोळासन - १४३
सोडामाथणा - १५७
सोडसरफला - १५७
सोनगाव - ६४, ९१, १०२, १५२, १५६
सोनगीर - १५४
सोनवटी - १४३, १५७
सोपन - १०२
सोबनवाडी - ६२,६४,९१,१५२
सोवरी - १४३
सोळशी - १५५
सोळू - ४५१
संगमनेर - ३७९, ३९०
सभुखेड - १४३

हणमंततटी - २
हणमंतवाडी - ४४, ६१
हरळि - १२
हवेली - १४५,१४६,१५३,१५४,१५५,१५६,१६५,१६८,१८७,१८८,१८९,१९०,१९१,१९३,१९६,१९९,२००,२१४,२१५,४२६
हाडनूर - १५७
हातवे - १५७
हातीगेघर - ६२
हिरडसमावळ - २६६,२९३,३००,३०२,३०६
हिवरे (नेवासे) - १४३,१५३,२७०
हिगनाळ - ४९
हिंदाळा - १४३
हिंदुस्थान - ३०८
हुमगाव - १३२
हुंबगाव - ६४,९१,१५२
हेळगाऊ - ४८,५२,५९
हैदराबाद - ३६४